University of Port Elizabeth Chemistry Department 1979

 

 

University of Port Elizabeth Staff and Students 1982

 

 

University of Port Elizabeth Staff and Students 1993

 

 

Chemistry Staff 2008

 

 

Chemistry Staff and Research Students 2008